องค์ความรู้เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และฐานข้อมูลประเมินคุณภาพวารสาร +  

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการสนับสนุนการวิจัย 
องค์ความรู้ที่จำเป็น     การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และฐานข้อมูลประเมินคุณภาพวารสาร
ผู้ดําเนินการจัดการความรู้ : ชุมชนฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ดูเอกสารฉบับเต็ม
1. องค์ความรู้
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เกร็ดความรู้และประเด็นปัญหาเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อบริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ” +  

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ     SciTech Cycle
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
2. บริการสนับสนุนการวิจัย      
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น     การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และฐานข้อมูลประเมินคุณภาพวารสาร พร้อมดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ
4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
          กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เกร็ดความรู้และประเด็นปัญหาเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อบริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ”
5. วันที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง “ทบทวนการสืบค้นฐานข้อมูล Citation Databases และฐานข้อมูลประเมินคุณภาพวารสารเพื่อบริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ” +  

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ     SciTech Cycle

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการสนับสนุนการวิจัย 

3. องค์ความรู้ที่จำเป็น     การสืบค้นฐานข้อมูล Citation Database และฐานข้อมูลประเมินคุณภาพวารสาร พร้อมดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ

Knowledge Asset 2558

SMART Service Team
Post date
องค์ความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic 22/03/2017 - 16:15
กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic” 15/08/2016 - 16:24
กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic” 15/08/2016 - 16:08
A2C
Post date
องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน 06/12/2016 - 14:28
คนใกล้หมอ
Post date
องค์ความรู้ เรื่อง จากมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ (From standard of practice to excellence service) 19/09/2016 - 16:11
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 12:01
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:59
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:57
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:55
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:54
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:51
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:48
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 17/06/2016 - 11:37
InfoHealthCop
Post date
องค์ความรู้ เรื่อง บริการนำชมห้องสมุด 06/09/2016 - 15:48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริการนำชมห้องสมุด" 26/07/2016 - 15:42
กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การจัดทำสื่อนำชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)" 26/07/2016 - 14:38
กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ครั้งที่ 1 "กระบวนการนำชมห้องสมุด" 01/07/2016 - 11:32
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Post date
องค์ความรู้เรื่อง "รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์" 31/05/2016 - 11:43
กิจกรรมครั้งที่ 2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์" 31/05/2016 - 09:59
กิจกรรมครั้งที่ 1 เติมเต็มความรู้เรื่อง "รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์" 31/05/2016 - 09:16

Pages