You are here

KM Activity

ประจำปี: 2561
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ิอง ทบทวนการให้บริการของห้องสมุด Wednesday, 31 January, 2018
Show & Share ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทสในห้องสมุด Wednesday, 4 April, 2018
คุยเฟื่องเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านการเงินและสวัสดิการ Wednesday, 16 May, 2018
ประจำปี: 2560
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Friday, 15 September, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 Wednesday, 23 August, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 Wednesday, 19 July, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 Wednesday, 21 June, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 Wednesday, 24 May, 2017
ประจำปี:
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
KM Day ครั้งที่ 9 Wednesday, 16 December, 2015
ประจำปี: 2558
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้บริการจากงานห้องสมุดคณะ” Wednesday, 23 March, 2016

Pages