You are here

KM Activity

ประจำปี: 2552
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
การอนุรักษ์เอกสารโบราณ Wednesday, 27 May, 2009
รู้เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการไม่ให้โดนตีกลับ Wednesday, 6 May, 2009
การเพิ่มประสิทธิภาพบรรณารักษ์ในการให้บริการข้อมูลตลาดทุน Wednesday, 22 April, 2009
การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดี ณ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ Saturday, 11 April, 2009
KM DAY ครั้งที่ 1 ปี 2552 รายงานกิจกรรมประชุม Refresh ในฝ่ายต่างๆ Wednesday, 25 March, 2009
เล่าเรื่องการไปศึกษาดูงาน การจัดการ เทคนิค และการอนุรักษ์คลังข้อมูลดิจิทัล Wednesday, 25 February, 2009
ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย Wednesday, 18 February, 2009
เล่าเรื่องการไปศึกษาดูงานห้องสมุดต่างประเทศกับทีมงานตลาดหลักทรัพย์ Wednesday, 28 January, 2009
Open Office กับองค์กรปัจจุบันและอนาคต Wednesday, 14 January, 2009
รู้จักการใช้งานกล้องดิจิตอลให้ถ่องแท้ Wednesday, 24 December, 2008

Pages