You are here

KM Activity

ประจำปี: 2550
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
เทคนิคการขึ้นชั้นหนังสือ Wednesday, 5 September, 2007
การตลาดกับห้องสมุด ตอนที่ 1 Wednesday, 22 August, 2007
ทบทวนสิทธิการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร Wednesday, 19 September, 2007
การทำกรวยดอกไม้ Wednesday, 26 September, 2007
การตลาดกับห้องสมุด ตอนที่ 2 : การตลาดบริการและคุณภาพบริการของห้องสมุด Wednesday, 10 October, 2007
การประเมินคุณภาพอุดมศึกษาแนวใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา: บทบาทของห้องสมุ Wednesday, 12 December, 2007
ประจำปี: 2551
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
คุยเฟื่องเรื่องบ้านอนุรักษ์ไฟฟ้า Wednesday, 14 May, 2008
การนำเสนอแผนการตลาดและเทคนิคการทำงาน Wednesday, 30 April, 2008
การนำเสนอผลงานของชุมชนแนวปฏิบัติ Wednesday, 19 March, 2008
เบื้องลึก เบื้องหลัง นานาวิธีการจัดชั้นหนังสือ Wednesday, 12 March, 2008

Pages