You are here

กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “เรื่องเล่าจากฮ่องกง : Asia Pacific Regional Council Meeting 2016@University of Hong Kong Libraries”

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30-16.00 น.

วิทยากร : นางกชพร ศรีพรรณ์  และ นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล

VDO1

VDO2

วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 21 June, 2017