You are here

กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 60...เรียนรู้จากพี่สู่น้อง”

ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร :  นางประภาพันธ์ พลายจันทร์   นางศิริมนัส อินต๊ะแก้ว และนางเสาวภา เลี้ยงสกุล

ผู้ดำเนินรายการ : นายธนะพันธุ์  การคนซื่อ

วันที่จัดกิจกรรม: 
Friday, 15 September, 2017