You are here

กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ครั้งที่ 1 "กระบวนการนำชมห้องสมุด"

ชุมชนแนวปฏิบัติ   InfoHealthCoP จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ครั้งที่ 1 "กระบวนการนำชมห้องสมุด"  ใน วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำชมห้องสมุดของแต่ละแห่ง เพื่อพัฒนาและสร้างเป็นแนวทางการบริการการนำชมห้องสมุดที่มีคุณภาพ วิทยากร     นางชมพูนุช  สราวุเดชา, นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร และนางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  โดยวิทยากรได้ให้ความรู้และแนะนำบริการนำชมของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

year: 
2558
COPsName: 
InfoHealthCop
วันที่ทำกิจกรรม: 
Friday, 1 July, 2016
file_cop2558: