You are here

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริการนำชมห้องสมุด"

ชุมชนแนวปฏิบัติ   InfoHealthCoP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริการนำชมห้องสมุด" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนำชมห้องสมุด แล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับบริการนำชมในห้องสมุดของแต่ละแห่งได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานกระบวนการนำชมห้องสมุด และสื่อแนะนำห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ จากห้องสมุดภายในฝ่ายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

year: 
2558
COPsName: 
InfoHealthCop
วันที่ทำกิจกรรม: 
Tuesday, 26 July, 2016
file_cop2558: