You are here

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
                   เรื่อง  ประชุมเพื่อกำหนดแหล่งเรียนรู้
5. วันที่จัดกิจกรรม 13  สิงหาคม 2558  เวลา  9.30 – 11.30 น  สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
6. วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558  และเพื่อชี้แจงให้สมาชิกชุมชนรับทราบ
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกชุมชนคนใกล้หมอ จำนวน  18 คน
          วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุมและอภิปรายระหว่างสมาชิกของชุมชนคนใกล้หมอ โดยคุณชมพูนุช สราวุเดชา หัวหน้างานห้องสมุด ซึ่งเป็นประธานของชุมชน (คุณเอื้อ) ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกของชุมชนทุกคน             
        สำหรับกิจกรรม KM ในปีการศึกษา 2558 นี้ คุณชมพูนุช สราวุเดชา ประธานชุมชนได้ชี้แจงถึงแผนการจัดการความรู้ของชุมชนในปีการศึกษา 2558 และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกำหนดการให้สมาชิกชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน โดยแจ้งสมาชิกให้ทราบถึงประเด็นการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2558  คือ “จากมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ (From standard of  practice to excellence service)”  
         นอกจากนี้คุณเอื้อได้ชี้แจงแหล่งเรียนรู้ของกิจกรรม KM ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการเติมเต็มความรู้เรื่องการบริการที่เป็นเลิศ โดยสมาชิกในชุมชนจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรม "พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ" ซึ่งจัดโครงการโดยคณะแพทยศาสตร์  ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์   หลังจากนั้นสมาชิกจึงจะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ของชุมชนฯ ต่อไป  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม  ทำความเข้าใจและอภิปรายร่วมกันในประเด็นการจัดการความรู้ระหว่างสมาชิกของชุมชน

year: 
2558
COPsName: 
คนใกล้หมอ
วันที่ทำกิจกรรม: 
Thursday, 13 August, 2015