You are here

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
4. กิจกรรม ครั้งที่ 7
                   เรื่อง  ทุกอย่างเพื่อการบริการที่ดีที่สุดของเรา
5. วันที่จัดกิจกรรม 15 มีนาคม 2559  เวลา  13.30 – 15.00 น.  สถานที่ ห้องชมวิดิทัศน์ ชั้น 8  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
6. วัตถุประสงค์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานบริการของทุกหน่วยภายในห้องสมุด
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกชุมชนคนใกล้หมอ จำนวน  18 คน 
           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  เวลา  13.30 – 15.00 น. ได้จัดกิจกรรม KM ครั้งที่ 7 ของชุมชนคนใกล้หมอ ในครั้งนี้มีเนื้อหาที่นำมาศึกษาด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทุกอย่างเพื่อการบริการที่ดีที่สุดของเรา ก่อนอื่นนั้น คุณชมพูนุช สราวุเดชา หัวหน้างานห้องสมุด (คุณเอื้อ) ได้กล่าวถึงกิจกรรม KM ของครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกในชุมชนต่างก็เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้เรื่องการให้บริการห้องสมุดของสมาชิกด้วย นอกจากนี้ประธานชุมชนยังได้เชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของชุมชนคนใกล้หมอ เพื่อทบทวนเนื้อหากิจกรรม KM ที่ผ่านมาในแต่ละครั้ง รูปภาพกิจกรรมต่างๆ คลังความรู้ และสรุปแบบประเมินผลกิจกรรม KM แต่ละครั้งอีกด้วยเช่นกัน
          จากนั้นคุณเอื้อได้ส่งมอบให้กับวิทยากรรับช่วงต่อในการให้ความรู้ ดังนี้
          1. การนำ Infographics มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
          วิทยากรโดย คุณวุฒิไกร  อุสุยะ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรมเรื่อง หลักการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกในชุมชนฟัง โดยเนื้อหาหลักที่เป็นประโชยน์ มีดังนี้
           1) การออกแบบกราฟฟิก
           2) องค์ประกอบของการออกแบบกราฟฟิก
           3) เทคนิคการเลือกใช้สีสำหรับการออกแบบกราฟิก
           4) หลักการสร้างสรรค์งาน
           5) Infographics
           โดยการออกแบบที่ดีนั้น 1) เส้นจะมีอยู่ทุกๆงานออกแบบ โดยถูกนำไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ จนสื่อถึงอารมณ์ของผลงานออกมาได้ ในแบบที่ต้องการ 2) รูปร่างนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานหรือจะใช้เน้นส่วนประกอบในงานออกแบบ ซึ่งรูปทรงแต่ละแบบก็มีความหมายในทางที่ต่างกัน 3) พื้นผิวจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสื่ออารมณ์ของงานออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น  พื้นผิวทั้งในองค์ประกอบต่างๆ ที่ใส่ลงไปในภาพ รวมทั้งวัสดุที่ใช้พิมพ์งานดังกล่าวลงไป ก็จะสามารถช่วยสื่อความหมายที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 4) พื้นที่สามารถสร้างรูปทรงที่แปลกตาขึ้นมาได้ มักจะนำไปใช้ในโลโก้หรืองานออกแบบ ทีต้องการแฝงความหมายต่างๆเอาไว้ 5) สี เป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ เพราะสีจะสื่ออารมณ์ได้อย่างชัดเจน  นอกจากสีจะแสดงถึงความรู้สึกต่างๆแล้ว เมื่อนำมาใช้ร่วมกันยังสามารถสื่ออารมณ์ได้อีกแบบ
           Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด สามารถทำให้คนทั่วๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมาเป็นอย่างดี ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบหรือประเภทของ Infographic ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
          ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบนั้น ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมประเภท Adobe เช่น Adobe photoshop และ Adobe illustrator เนื่องจากจะมีฟังก์ชั่นในการทำงานประเภทออกแบบ และงานกราฟฟิกโดยเฉพาะ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆมากมาย และในทำงานออกแบบนั้น ทั้งงานออกแบบสื่อต่างๆหรืองานออกแบบ Infographic ผู้ที่ทำนั้นจะต้องมีแรงจุงใจหรือแรงบันดาลใจในการทำก่อน จึงจะสามารถออกแบบมาได้ดี สวยงาม และเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจมากที่สุด ทั้งนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ดาวน์โหลดทั้งรูปภาพและฟอนต์ที่ใช้ในการออกแบบสื่อต่างๆอีกมากมาย (รายละเอียดอยู่ในคลังความรู้)
          2. การอยู่เวรล่วงเวลา ในวันจันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 22.30 น.)
          คุณชัยรัตน์  คีรีเมฆ ได้พูดคุยถึงเรื่องการอยู่เวรล่วงเวลา ในวันจันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 22.30 น.) ซึ่งห้องสมุดเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2559 – 12 เมษายน 2559 มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ หลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการจะใช้บริการห้องสมุดในการใช้เป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือจำนวนมาก มากกว่าใช้บริการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งในบริการชั้น 6 จะมีผู้ใช้จำนวนมากกว่าชั้นอื่น มีนักศึกษาจากคณะอื่น เช่น คณะเภสัชศาสตร์ เข้ามาใช้บริการด้วย บรรยากาศการใช้ห้องสมุดโดยรวมค่อนข้างดี ได้รับการตอบรับที่ดี ส่วนการเก็บสถิตินั้น จะเก็บในเวลา 16.30 น. , 20.00 น. และเวลา 22.30 น. และจะเก็บหนังสือในเวลา 21.30 น.
           3. คุณชมพูนุช  สราวุเดชา (คุณเอื้อ ประธานชุมชนฯ)  ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่รับจากการศึกษาดูงาน และไปประชุมจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง NULIB Staff Learning ครั้งที่ 2 เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันความรู้ สู่องค์กรแห่งความสุข และ กิจกรรม Library Say Hi: เรื่องเล่าชาวสำนัก ซึ่งจัดในห้องฉายภาพยนตร์ อาคารสำนักหอสมุด โดยบรรยากาศในการประชุมมีลักษณะเป็นกันเอง สบายๆ นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรม KM ของสำนักหอสมุด โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ มีความเป็นกันเอง มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนในการดำเนินงานต่างๆ ส่วนการกำหนดหัวข้อ KM ไม่เน้นประเด็นองค์ความรู้หลักของชุมชน แต่จะเน้นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่า ซึ่งเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสร็จแล้ว ถึงจะนำมากำหนดประเด็นองค์ความรู้
           4.  คุณชนันท์ฐิดา  ผะสม หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุด ได้แลกเปลี่ยนเรื่องบอร์ดแนะนำ E-book Recommended ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้แนะนำ E-book ของฐานข้อมูล Clinical Key และ Access Medicine โดยได้จัดทำบอร์ดไว้ที่ประตูชั้น 5 , ชั้น 6 และในห้องหนังสือภาษาไทย ชั้น 6 โดยนำเทคโนโลยี Qr code มาใช้ในการเข้าถึง E-book ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีแอพลิเคชั่นที่สามารถอ่าน Qr code ได้ หรือใช้แอพลิเคชั่น LINE  ในฟังก์ชั่นเพิ่มรายชื่อด้วย Qr code แล้วนำมาถ่าย Qr code ที่ติดไว้ในโปสเตอร์ เพื่อเข้าถึง E-book ชื่อเรื่องนั้น แต่ผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ Jumbo หรือ Med-Library ก่อน จึงจะสามารถเข้าถึง E-book ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ E-book และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
          5. คุณเพียงขอบฟ้า  ปัญญาเพ็ชร หัวหน้าหน่วยเทคนิคห้องสมุด ได้พูดคุยเกี่ยวกับฐานข้อมูล Embase ของสำนักพิมพ์ Elsevier เป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนการค้นข้อมูลแบบ Evidence Base Medicine คล้ายกับฐานข้อมูล Uptodate ที่เปิดให้ทดลองใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 - 13 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 2 เดือน นอกจากนี้มีกิจกรรมร่วมสนุก "Elsevier Embase  Online Quiz 2016" โดยใช้ผู้ใช้เข้าไปตอบคำถามชิงรางวัล มีดังนี้ 1. บัตรของขวัญ Starbucks Card มูลค่า 1,500 บาท 2. บัตรของขวัญ Starbucks Card มูลค่า 500 บาท 3. Power Bank 10,000 mAh จาก Elsevier สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและร่วมสนุกได้ที่ http://asia.elsevier.com/CMUembase2016 และหมดเขตร่วมสนุก วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  นี้
         นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ห้อง Group Study room หรือห้องอ่านกลุ่ม ชั้น 7 โดยมีการนำเอาห้องถ่ายเอกสารเดิมมาปรับปรุงโดยการนำโต๊ะ เก้าอี้ และนำกระดานไวท์บอร์ดมาติดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือและแลกเปลี่ยนกันได้ แต่ต้องคอยตรวจสอบเรื่องการสอนพิเศษของผู้ใช้ เพราะเน้นย้ำไม่ให้ใช้เป็นสถานที่ในการสอนพิเศษ ให้ใช้เฉพาะเป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือและแลกเปลี่ยนกันได้เท่านั้น
           สำหรับกิจกรรม KM ในครั้งนี้มีสมาชิกชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 19 คน จากสมาชิกของชุมชนทั้งหมด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งคาดว่าสมาชิกชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม KM ในครั้งจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง “ทุกอย่างเพื่อการบริการที่ดีที่สุดของเรา” และสื่อที่วิทยากรนำเสนอในครั้งนี้ จะจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ของกิจกรรม KM  ของทางชุมชน  ซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้

year: 
2558
COPsName: 
คนใกล้หมอ
วันที่ทำกิจกรรม: 
Tuesday, 15 March, 2016