You are here

องค์ความรู้เรื่อง "รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์"

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบริการและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
ผู้ดําเนินการจัดการความรู้ : ชุมชนฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ดูเอกสารฉบับเต็ม
1. องค์ความรู้
2. คู่มือการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

year: 
2558
COPsName: 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ทำกิจกรรม: 
Tuesday, 31 May, 2016