You are here

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค

Undefined

องค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค” เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค” วิทยากรโดย อ.คัทลียา ปริชานิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ และคุณอุไร เสียงเพราะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งจัดในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่จัดกิจกรรม: 
Tuesday, 14 July, 2015
year: 
2558
COPsName: 
A2C