You are here

About

๑.      

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการ

๒.      

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

กรรมการ 

๓.      

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

กรรมการ 

๔.      

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กรรมการ

๕.      

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ 

๖.       

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กรรมการ

๗.     

เลขานุการสำนักหอสมุด

กรรมการ

๘.      

ประธานชุมชนแนวปฏิบัติทุกชมชน

กรรมการ

๙.      

นางเกษวรา อินทรฉิม

กรรมการและเลขานุการ

๑๐. 

นางสาวเรณุกา สันธิ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ