You are here

พุธสุนทรียเสวนา

ประจำปี: 2561
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
Show & Share ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทสในห้องสมุด Wednesday, 4 April, 2018
การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ิอง ทบทวนการให้บริการของห้องสมุด Wednesday, 31 January, 2018
คุยเฟื่องเรื่องสิทธิประโยชน์ ด้านการเงินและสวัสดิการ Wednesday, 16 May, 2018
ประจำปี: 2560
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 Wednesday, 21 June, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 Wednesday, 19 July, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 Wednesday, 23 August, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Friday, 15 September, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 Wednesday, 24 May, 2017
ประจำปี: 2558
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
KM Kick Off … CKO พาที # เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ! Wednesday, 26 August, 2015
จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 58 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Monday, 28 September, 2015
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “เวทีนี้มีเรื่องเล่า ... เมื่อเราไป PULINET วิชาการ” Wednesday, 11 November, 2015
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Single Search & WorldShare เรื่องที่ผู้ให้บริการต้องรู้” Wednesday, 13 January, 2016
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้บริการจากงานห้องสมุดคณะ” Wednesday, 23 March, 2016
ประจำปี: 2557
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 57 ... เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Friday, 17 October, 2014
จัดงาน CMU BOOK FAIR อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ Wednesday, 29 January, 2014
KM Kick Off Wednesday, 28 January, 2015
D.D. บริการอย่างไรให้ได้ดี ... ดี๊ดี Wednesday, 26 March, 2014
จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 2557 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Wednesday, 29 April, 2015
เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วย Cloud Storage Wednesday, 21 May, 2014
GO America พาเรียนรู้ดูงานห้องสมุด Wednesday, 20 May, 2015
American Corner_TCDC Sunday, 29 June, 2014
ทำงานบน Cloud Computing ดีจริง อะไรจริง !! Wednesday, 2 September, 2015
Learn ~ Life ~ Lib. : บินลัดฟ้า สู่การเรียนรู้ Wednesday, 27 August, 2014
ประจำปี: 2556
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
Learn-Life-Lib จากศิริราชข้ามฟากไปท่าพระจันทร์ Wednesday, 26 June, 2013
หนังสือเปียก เสียได้ ก็ซ่อมได้ Wednesday, 20 February, 2013
ทำงานห้องสมุดให้สนุกในยุคสื่อสังคมออนไลน์ Wednesday, 13 February, 2013
จากวันวานถึงวันเกษียณ...เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Wednesday, 4 September, 2013
ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการฯ Friday, 9 August, 2013
KM Kick Off … CKO พาที CoPs รวมพลัง Wednesday, 13 November, 2013
ประจำปี: 2555
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การบริการผ่านจอ LCD / LED Wednesday, 8 February, 2012
สมุดทำมือเพื่อคนรักการอ่าน Wednesday, 30 May, 2012
Learn ~ Life ~ Lib. การเรียนรู้นอกกรอบเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ Wednesday, 13 June, 2012
เล่าประสบการณ์และข้อคิดจากการทำงานจากพี่สู่น้อง Wednesday, 19 September, 2012
ประจำปี: 2554
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
สมาธิกับการทำงาน Wednesday, 11 May, 2011
เล่าเรื่องศึกษาดูงาน ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศในประเทศไทย Wednesday, 6 July, 2011
มิติใหม่ในการสำรวจหนังสือ Wednesday, 19 January, 2011
ธรรมดีที่พ่อทำ Tuesday, 6 December, 2011
บริการ D.D. ที่เป็นเลิศ Wednesday, 16 February, 2011
จากพี่สู่น้อง... วิถีการทำงานสู่ความเป็นเลิศ Wednesday, 14 September, 2011
Key new & Order records อย่างไรกันนี่์? มาคุยกัน Thursday, 17 March, 2011
การจัดกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 5 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Wednesday, 6 July, 2011
การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง Wednesday, 8 June, 2011
ประจำปี: 2553
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
เทคนิคการนำวารสารทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI(Thai Journal Citation Index Center) Wednesday, 22 September, 2010
สมาธิกับการทำงาน Wednesday, 13 January, 2010
ชั้นหนังสือ...เส้นทางสู่บริการที่เป็นเลิศ Wednesday, 15 December, 2010
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ Wednesday, 12 May, 2010
มุมมอง KM สำนักหอสมุดผ่าน CKO Wednesday, 15 September, 2010
Stamp Bar จากเศษวัสดุเหลือใช้ Wednesday, 16 December, 2009
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการความรู้ในฝ่าย งาน หน่วย Wednesday, 24 March, 2010
Information Literacy Model Wednesday, 25 August, 2010
นวัตกรรมใหม่งานโสตทัศนศึกษา...คุณก็ทำได้ Wednesday, 4 November, 2009
ตกแต่งรูปสวยด้วย PICASA Friday, 26 February, 2010
โปรแกรมอัตถประโยชน์ในยุค พรบ.คอมฯ 50 Wednesday, 21 July, 2010
ออกแบบแผ่นพับอย่างไรให้ถูกใจ Wednesday, 10 February, 2010
ฟุต ฟิต ฟอ ฟายกับ Tell Me More 2010 Wednesday, 23 June, 2010
Social Network ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว Wednesday, 27 January, 2010
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : การสร้างคู่มือและการใช้รายงานสถิติ จัดการสถิติต่างๆ ด้วย e-Current Statics Wednesday, 9 June, 2010
ประจำปี: 2552
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
เทคนิครวมพลังสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมทีม Wednesday, 3 June, 2009
KM DAY ครั้งที่ 1 ปี 2552 รายงานกิจกรรมประชุม Refresh ในฝ่ายต่างๆ Wednesday, 25 March, 2009
รู้จักการใช้งานกล้องดิจิตอลให้ถ่องแท้ Wednesday, 24 December, 2008
ความก้าวหน้างานบริการเชิงรุกของศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Researchers' Service Center) Wednesday, 9 September, 2009
เล่าเรื่องการไปศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศของบุคลากรสำนักหอสมุด Wednesday, 15 July, 2009
การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ดี ณ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ Saturday, 11 April, 2009
Open Office กับองค์กรปัจจุบันและอนาคต Wednesday, 14 January, 2009
แนะนำมุมบริการที่น่าสนใจ- American Corner - TCDC Wednesday, 23 September, 2009
ประสบการณ์ 5 ส. ในสำนักงานเลขานุการ Wednesday, 1 July, 2009
การเพิ่มประสิทธิภาพบรรณารักษ์ในการให้บริการข้อมูลตลาดทุน Wednesday, 22 April, 2009
เล่าเรื่องการไปศึกษาดูงานห้องสมุดต่างประเทศกับทีมงานตลาดหลักทรัพย์ Wednesday, 28 January, 2009
รู้ - ใช้ ให้ครบระบบโทรศัพท์ มช. Wednesday, 17 June, 2009
รู้เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการไม่ให้โดนตีกลับ Wednesday, 6 May, 2009
ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย Wednesday, 18 February, 2009
การนำเสนอรายงาน การศึกษาดูงานห้องสมุด ณ ประเทศสิงคโปร์ Wednesday, 15 October, 2008
ความแข็งแกร่งของ Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา Wednesday, 22 July, 2009
การอนุรักษ์เอกสารโบราณ Wednesday, 27 May, 2009
เล่าเรื่องการไปศึกษาดูงาน การจัดการ เทคนิค และการอนุรักษ์คลังข้อมูลดิจิทัล Wednesday, 25 February, 2009
การนำเสนอรายงาน การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและe-Learning ของ สกอ. ณ ประเทศเกาหลีใต้ Wednesday, 29 October, 2008
ความก้าวหน้างานภายใต้โครงการ EMC Heritage Trust Wednesday, 19 August, 2009
ประจำปี: 2551
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
เสวนา นานาปัญหาไวรัส Wednesday, 6 February, 2008
เล่าสู่กันฟังวิธีการสำรวจหนังสือในห้องสมุด Wednesday, 20 February, 2008
เบื้องลึก เบื้องหลัง นานาวิธีการจัดชั้นหนังสือ Wednesday, 12 March, 2008
การนำเสนอแผนการตลาดและเทคนิคการทำงาน Wednesday, 30 April, 2008
SET Corner : Top 20 & Best Activity Wednesday, 9 January, 2008
การนำเสนอผลงานของชุมชนแนวปฏิบัติ Wednesday, 19 March, 2008
ปัญหาการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Wednesday, 23 January, 2008
คุยเฟื่องเรื่องบ้านอนุรักษ์ไฟฟ้า Wednesday, 14 May, 2008
ประจำปี: 2550
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
เบื้องหลังความสำเร็จดิจิทัลคอลเล็กชั่น Tuesday, 7 August, 2007
การบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในยุคดิจิทัล Wednesday, 16 May, 2007
กระทงไม่หลงทาง Wednesday, 1 November, 2006
เทคนิคการขึ้นชั้นหนังสือ Wednesday, 5 September, 2007
การประเมินคุณภาพอุดมศึกษาแนวใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา: บทบาทของห้องสมุ Wednesday, 12 December, 2007
รู้วิธีซ่อมหนังสือให้อยู่ในสภาพดีได้..ไม่ยาก Tuesday, 27 March, 2007
ดูแลสุขภาพ : ชี่กง Wednesday, 25 April, 2007
การทําพายปีใหม่ (Blueberry Cheese Pie) Wednesday, 20 December, 2006
สร้างมิติสีสัน บนแผ่นป้าย Wednesday, 8 August, 2007
การตลาดกับห้องสมุด ตอนที่ 2 : การตลาดบริการและคุณภาพบริการของห้องสมุด Wednesday, 10 October, 2007
รู้วิธีซ่อมหนังสือให้อยู่ในสภาพดีได้..ไม่ยาก Thursday, 29 March, 2007
คุยกันเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ :เงินออม เงินกู้สหกรณ์ มช. Wednesday, 3 January, 2007
เล่าเรื่องการไปดูงาน ฮ่องกง Thursday, 25 July, 2013
การทำกรวยดอกไม้ Wednesday, 26 September, 2007
เบื้องหลังความสำเร็จดิจิทัลคอลเลคชัน Wednesday, 7 March, 2007

Pages