You are here

Knowledge Asset 2555

Title Post date
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการหนังสือที่มีการใช้น้อย 27/05/2013 - 13:40
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดการหนังสือที่มีการใช้น้อย 27/05/2013 - 13:17
การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิธีการจัดการหนังสือที่มีการใช้น้อยของห้องสมุด 27/05/2013 - 10:15
องค์ความรู้ เรื่อง "การจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน" 22/05/2013 - 15:00
องค์ความรู้ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์" 21/05/2013 - 11:13
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน” 21/05/2013 - 11:05
การเติมเต็มความรู้ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาเซียน” 21/05/2013 - 11:03
การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: จุดเด่นของฐานข้อมูลและการให้บริการ" 21/05/2013 - 10:35
เติมเต็มความรู้เรื่อง “การผลิต Video Clip แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 21/05/2013 - 09:55
การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดให้บริการ" 21/05/2013 - 09:54
องค์ความรู้ เรื่อง "วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดให้บริการ" 21/05/2013 - 09:42
การเติมเต็มความรู้ เรื่อง “การระบุเขตข้อมูล และการ Create List ทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” 20/05/2013 - 21:13
องค์ความรู้ เรื่อง "การลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ AACRII และ MARC 21" 20/05/2013 - 17:44
องค์ความรู้ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของสำนักงานสำนัก" 20/05/2013 - 17:01
องค์ความรู้ เรื่อง "การนำรายการวารสารเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ" 20/05/2013 - 15:34
องค์ความรู้ เรื่อง "การจัดการหนังสือที่มีการใช้น้อย" 20/05/2013 - 15:23
องค์ความรู้ เรื่อง "การผลิตสื่อดิจิทัลแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" 20/05/2013 - 14:53
การสร้างระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนฉบับหนังสือภาษาไทย 11/05/2013 - 13:14
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจหนังสือ 11/05/2013 - 13:12
การให้บริการจุดตรวจเข้าออก 11/05/2013 - 13:10

Pages