You are here

Knowledge Asset 2557

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CMU IT Account Web Service API's  

Undefined

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนา Responsive Website ด้วย Bootstrap  

Undefined

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค  

องค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค” เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบริจาค” วิทยากรโดย อ.คัทลียา ปริชานิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ และคุณอุไร เสียงเพราะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งจัดในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Undefined

องค์ความรู้ เรื่อง ทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application  

องค์ความรู้ เรื่อง ทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center

กลยุทธ์ที่ 4:  พัฒนาบริการและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ผู้ดําเนินการจัดการความรู้: ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team

Undefined

กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ Mobile Application”  

๑. ชุมชนแนวปฏิบัติ    ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team

๒. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

๓. องค์ความรู้ที่จำเป็น    การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application ของสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔. กิจกรรม ครั้งที่ ๒

กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ Mobile Application”

Undefined

กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ Mobile Application เพื่อการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล”  

๑. ชุมชนแนวปฏิบัติ    ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team

๒. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

๓. องค์ความรู้ที่จำเป็น    การให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application ของสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔. กิจกรรม ครั้งที่ ๑

กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ Mobile Application เพื่อการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล”

Undefined

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557  

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสุนการปฏิบัติงาน

4. กิจกรรม ครั้งที่ 1

English

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสุนการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
                   เรื่อง  ประชุมเพื่อกำหนดแหล่งเรียนรู้

English

คลังความรู้ กิจกรรม KM ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557  

คลังความรู้ KM ครั้งที่ 3

เรื่อง  แนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานบน Cloud Computing และแนะนำเครื่องมือที่ใช้บน Cloud Computing

วันที่จัดกิจกรรม 16  ธ.ค. 2557  เวลา  14.00 – 15.30 น  สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์  เพื่อแนะนำความรู้พื้นฐานและแนะนำเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการทำงานบน Cloud Computing

English

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557  

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสุนการปฏิบัติงาน

4. กิจกรรม ครั้งที่ 3

Undefined

Pages