You are here

Knowledge Asset 2558

องค์ความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic  

องค์ความรู้ เรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1: พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
กลยุทธ์ที่ 6:  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์:  3. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผู้ดําเนินการจัดการความรู้:
ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team

องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน  

องค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน” เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทอาเซียน” วิทยากรโดย นางคัทลียา ปริชานิ บรรณารักษ์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ นางกชพร ศรีพรรณ์ บรรณารักษ์หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ และนางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งจัดในวันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น.

องค์ความรู้ เรื่อง จากมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ (From standard of practice to excellence service)  

องค์ความรู้ เรื่อง จากมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศ
(From standard of practice to excellence service)
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาบริการและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์:
การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ดำเนินการจัดการความรู้:
ชุมชนแนวปฏิบัติ คนใกล้หมอ

กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic”  

  1. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

  2. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

  3. องค์ความรู้ที่จำเป็น : การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic

  4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
    กิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic”

  5. วันที่จัดกิจกรรม วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด

กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic”  

กิจกรรมการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Teamกิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic”วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 5  และ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4  สำนักหอสมุดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน  วิทยากร :1.  กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง “การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic สำหรับงานบริการห้องสมุด” โดย นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล 2.  กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง “หลักการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์” โดย นางชไมพร เขื่อนจินดาวงศ์ 3.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริการนำชมห้องสมุด"  

ชุมชนแนวปฏิบัติ   InfoHealthCoP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริการนำชมห้องสมุด" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนำชมห้องสมุด แล้วสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับบริการนำชมในห้องสมุดของแต่ละแห่งได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานกระบวนการนำชมห้องสมุด และสื่อแนะนำห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ จากห้องสมุดภายในฝ่ายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การจัดทำสื่อนำชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)"  

ชุมชนแนวปฏิบัติ   InfoHealthCoP จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง"การจัดทำสื่อนำชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)"  ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสามารถจัดทำสื่อนำชมห้องสมุดให้มีความน่าสนใจทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และ Virtual เพื่อให้เกิดความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมชมห้องสมุด วิทยากร     ม.ล.กัตติกา ละอองศรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ครั้งที่ 1 "กระบวนการนำชมห้องสมุด"  

ชุมชนแนวปฏิบัติ   InfoHealthCoP จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ครั้งที่ 1 "กระบวนการนำชมห้องสมุด"  ใน วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2558  

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Learning Center
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
4. กิจกรรม ครั้งที่ 8
                   เรื่อง  บริการที่เป็นความภาคภูมิใจของเรา

Pages