You are here

SciTech Cycle

ปี: 2557
Title
องค์ความรู้ เรื่อง การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ชุมชนแนวปฏิบัติ SciTech Cycle
กิจกรรมครั้งที่ 1 เติมเต็มความรู้ เรื่อง การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ชุมชนแนวปฏิบัติ SciTech Cycle
กิจกรรมครั้งที่ 2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ชุมชนแนวปฏิบัติ SciTech Cycle
ปี: 2556
Title
องค์ความรู้เรื่อง "การลงทะเบียนวารสารใน Serial Control Module"
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลงทะเบียนวารสารใน Serial Control Module
เติมเต็มความรู้เรื่อง “การลงทะเบียนวารสารใน Serial Control”
ปี: 2555
Title
เติมเต็มความรู้เรื่อง “การผลิต Video Clip แนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
องค์ความรู้ เรื่อง "การผลิตสื่อดิจิทัลแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์"

ข้อมูลติดต่อ ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวแทน COPs นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์

อีเมล์ - uthumporn@lib.cmu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ - 053-943319