You are here

SMART Services Team

ปี: 2557
Title Post date
องค์ความรู้ เรื่อง ทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application Thu, 17/09/2015 - 22:21
กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ Mobile Application” Thu, 17/09/2015 - 21:55
กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ Mobile Application เพื่อการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล” Thu, 17/09/2015 - 21:42
ปี: 2556
Title Post date
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Q&A ตอบคำถามเพื่อหาคำตอบ” Thu, 27/03/2014 - 09:56
ปี: 2555
Title Post date
องค์ความรู้ เรื่อง "การจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน" Wed, 22/05/2013 - 15:00
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบการจัดบริการเชิงรุกห้องสมุดยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน” Tue, 21/05/2013 - 11:05
การเติมเต็มความรู้ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านอาเซียน” Tue, 21/05/2013 - 11:03
การเติมเต็มความรู้ เรื่อง “การระบุเขตข้อมูล และการ Create List ทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” Mon, 20/05/2013 - 21:13

ข้อมูลติดต่อฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตัวแทน COPs นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
e- mail  ravewan@lib.cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์  053-943545