You are here

KM Activity

ประจำปี: 2560
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Friday, 15 September, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 Wednesday, 23 August, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 Wednesday, 19 July, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 Wednesday, 21 June, 2017
กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 Wednesday, 24 May, 2017
ประจำปี:
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
KM Day ครั้งที่ 9 Wednesday, 16 December, 2015
ประจำปี: 2558
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้บริการจากงานห้องสมุดคณะ” Wednesday, 23 March, 2016
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Single Search & WorldShare เรื่องที่ผู้ให้บริการต้องรู้” Wednesday, 13 January, 2016
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “เวทีนี้มีเรื่องเล่า ... เมื่อเราไป PULINET วิชาการ” Wednesday, 11 November, 2015
จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 58 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Monday, 28 September, 2015

Pages