You are here

KM Activity

ประจำปี:
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
KM Day ครั้งที่ 9 Wednesday, 16 December, 2015
ประจำปี: 2558
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เรียนรู้บริการจากงานห้องสมุดคณะ” Wednesday, 23 March, 2016
การเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Single Search & WorldShare เรื่องที่ผู้ให้บริการต้องรู้” Wednesday, 13 January, 2016
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “เวทีนี้มีเรื่องเล่า ... เมื่อเราไป PULINET วิชาการ” Wednesday, 11 November, 2015
จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 58 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Monday, 28 September, 2015
KM Kick Off … CKO พาที # เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ! Wednesday, 26 August, 2015
ประจำปี: 2557
เรื่อง จัดกิจกรรมวันที่
ทำงานบน Cloud Computing ดีจริง อะไรจริง !! Wednesday, 2 September, 2015
GO America พาเรียนรู้ดูงานห้องสมุด Wednesday, 20 May, 2015
จากวันวานถึงวันเกษียณ ปี 2557 เรียนรู้จากพี่สู่น้อง Wednesday, 29 April, 2015
KM Kick Off Wednesday, 28 January, 2015

Pages