You are here

การตลาดกับห้องสมุด ตอนที่ 2 : การตลาดบริการและคุณภาพบริการของห้องสมุด

การตลาดกับห้องสมุด ตอนที่ 2 : การตลาดบริการและคุณภาพบริการของห้องสมุด (10 ตุลาคม 2550) ll VDO || AAR ll

วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 10 October, 2007