You are here

กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic”

กิจกรรมการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Teamกิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic”วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 5  และ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4  สำนักหอสมุดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน  วิทยากร :1.  กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง “การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ Infographic สำหรับงานบริการห้องสมุด” โดย นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล 2.  กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง “หลักการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์” โดย นางชไมพร เขื่อนจินดาวงศ์ 3. กิจกรรมเติมเต็มความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะนำโปรแกรม Infographic online tools”  โดย นางสาวอรุณรัตน์  วงค์ฉายา  และนางสาววรรธนันทพร  วิลัยรักษ์ สรุปผลการประเมินกิจกรรม

year: 
2559
COPsName: 
SMART Service Team
วันที่ทำกิจกรรม: 
Monday, 15 August, 2016
file_cop2558: