You are here

กิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การจัดทำสื่อนำชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)"

ชุมชนแนวปฏิบัติ   InfoHealthCoP จัดกิจกรรม เติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง"การจัดทำสื่อนำชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)"  ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสามารถจัดทำสื่อนำชมห้องสมุดให้มีความน่าสนใจทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และ Virtual เพื่อให้เกิดความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมชมห้องสมุด วิทยากร     ม.ล.กัตติกา ละอองศรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

year: 
2558
COPsName: 
InfoHealthCop
วันที่ทำกิจกรรม: 
Monday, 18 July, 2016
file_cop2558: