You are here

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดทำเนื้อหาบทเรียนและการใช้โปรแกรมสร้างสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม Prezi และโปรแกรม Emaze

Undefined

    สมาชิกชุมชนฯ ได้นำเสนอผลงานสื่อ e-Learning ที่สร้างด้วยโปรแกรม Prezi และโปรแกรม Emaze ซึ่งได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 โดยสื่อที่สร้างมีเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะที่สมาชิกชุมชนฯปฏิบัติงานอยู่ โดยสมาชิกชุมชนฯ จากห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์นำเสนอสื่อที่สร้างจากโปรแกรม  Emaze  สมาชิกชุมชนฯ จากห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ และห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ นำเสนอสื่อที่สร้างจากโปรแกรม Prezi โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จัดกิจกรรม: 
Thursday, 6 August, 2015
year: 
2557
COPsName: 
ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ