You are here

คลังความรู้ กิจกรรม KM ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557

English

คลังความรู้ กิจกรรม KM ครั้งที่ 6

เรื่อง        กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ต MED-Library และวิธีการกรอกสถิติห้องอ่านเดี่ยวแบบออนไลน์สรุป และจัดเก็บองค์ความรู้ “การทำงานในยุค Cloud Computing” และเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ KM Corner

วันที่จัดกิจกรรม                 21  เมษายน 2558  เวลา  13.30 – 15.00 น 

สถานที่                 ห้องประชุมชั้น 5 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ต MED-Library และวิธีการกรอกสถิติห้องอ่านเดี่ยวแบบออนไลน์

-                   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B4ycODUuVilwQmVFeTh4SlgtLU0/view

วันที่จัดกิจกรรม: 
Tuesday, 21 April, 2015
year: 
2557
COPsName: 
คนใกล้หมอ