You are here

ความก้าวหน้างานบริการเชิงรุกของศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Researchers' Service Center)

> ความก้าวหน้างานบริการเชิงรุกของศูนย์บริการข้อมูลแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Researchers' Service Center) (9 กันยายน 2552)|| VDO ||

วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 9 September, 2009