You are here

จากวันวานถึงวันเกษียณ...เรียนรู้จากพี่สู่น้อง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เรื่อง

 “จากวันวานถึงวันเกษียณ...เรียนรู้จากพี่สู่น้อง”
 ในวันพุธที่ 4  กันยายน  2556  เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5  สำนักหอสมุด  

VDO1 , VDO2 , VDO3

วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 4 September, 2013