You are here

ทำงานบน Cloud Computing ดีจริง อะไรจริง !!

กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้  เรื่อง “ทำงานบน Cloud Computing ดีจริง อะไรจริง !!”

ในวันพุธที่  8 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5  สำนักหอสมุด  

 

VDO1

VDO2

วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 2 September, 2015