You are here

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

English

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสุนการปฏิบัติงาน

4. กิจกรรม ครั้งที่ 1

                   เรื่อง  ประชุมเพื่อกำหนดประเด็นองค์ความรู้

5. วันที่จัดกิจกรรม 2  ตุลาคม 2557  เวลา  9.30 – 11.30 น  สถานที่ ห้องประชุมชั้น 8  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

6. วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดประเด็นองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557  และเพื่อชี้แจงให้สมาชิกชุมชนรับทราบ

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกชุมชนคนใกล้หมอ จำนวน 12 คน

วันที่จัดกิจกรรม: 
Thursday, 2 October, 2014
year: 
2557
COPsName: 
คนใกล้หมอ