You are here

รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

English

รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ   ชุมชนคนใกล้หมอ
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่สนับสุนการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
                   เรื่อง  ประชุมเพื่อกำหนดแหล่งเรียนรู้
5. วันที่จัดกิจกรรม 4  พ.ย. 2557  เวลา  13.30 – 14.30 น  สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
6. วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2557  และเพื่อชี้แจงให้สมาชิกชุมชนรับทราบ
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกชุมชนคนใกล้หมอ จำนวน  23 คน

วันที่จัดกิจกรรม: 
Tuesday, 4 November, 2014
year: 
2557
COPsName: 
คนใกล้หมอ