You are here

สมุดทำมือเพื่อคนรักการอ่าน

การเติมเต็มความรู้ เรื่อง “สมุดทำมือเพื่อคนรักการอ่าน”
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  สำนักหอสมุด 
โดย นางหวานใจ อรุณ   นายพรชัย กาวีอิ่น   นายวิชัย บุญแรง  นายเสกสรร สิงห์คราช และ 
นายสุริยา หวลสัตย์  
งานอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ  สำนักหอสมุด
วีดีทัศน์ ตอนที่ 1
วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 30 May, 2012