You are here

KM Kick Off … CKO พาที # เรามาถึงจุดนี้ได้ไง !

กิจกรรมการจัดการความรู้ “พุธสุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “KM Kick Off … CKO พาที # เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ! ”

ในวันพุธที่  26  สิงหาคม  2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5  สำนักหอสมุด 

วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 26 August, 2015