You are here

Learn ~ Life ~ Lib. การเรียนรู้นอกกรอบเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ เรื่อง “Learn ~ Life ~ Lib.  การเรียนรู้นอกกรอบเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ”: การศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศในประเทศไทย
วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  สำนักหอสมุด  
วีดีทัศน์ตอนที่ 1
วีดีทัศน์ตอนที่ 2
วันที่จัดกิจกรรม: 
Wednesday, 13 June, 2012