You are here

Knowledge Asset 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การใช้และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การใช้และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team
2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ   
3. องค์ความรู้ที่จำเป็น   
การให้บริการสนับสนุนการวิจัยในยุค Library 4.0
4. กิจกรรม ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การใช้และความต้องการบริการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย